17. 10. 2019  14:37 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku
Názov témy anglicky: Inovations in the 20th Century Architecture in Slovakia
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Anotácia: Téma dizertačnej práce nadväzuje na výskumný projekt, ktorý sa zameria na identifikáciu najdôležitejších inovácií v architektúre 20. storočia na Slovensku. Špecifikuje osobnosti, ktoré tieto inovácie na Slovensku vytvorili, resp. ich do slovenských podmienok transferovali. Výskum sa zameria na objasnenie fungovania mechanizmu, ktorý posúva inováciu od vzniku, cez uvedenie do praxe až k jej spoločenskej apropriácii. Na modelových situáciách identifikuje, ako vybrané inovácie vznikli, ako sa presadili v domácom aj širšom medzinárodnom prostredí. Poukáže na úlohu osobnosti inovátora, ale aj na úlohu spoločenskej skupiny či inštitúcie, ktorá sa podieľala na uplatnení a rozšírení inovácie. Zvýšenú pozornosť pritom bude venovať práve tým inováciám, ktoré sú pri hodnotení architektúry a urbanizmu 20. storočia považované za najvýznamnejšie a formatívne.
Anotácia anglicky: The topic of this dissertation is based on a research project aimed at identifying the most important innovations in the architecture of the 20th century in Slovakia. Specifies the persons who created these innovations in Slovakia, respectively those who transferred them to Slovak conditions. Research will focus on clarifying the functioning of the mechanism that shifts innovation from its origin, through its implementation to its social appropriation. In model situations, it will identify how the selected innovations have arisen, how they have been pursued in domestic and wider international environments. It will points to the role of the personality of the innovator, but also to the role of the social group or institution that participated in the application and expansion of innovation. Increased attention will be paid to those innovations that are considered to be the most significant and formative in assessing the architecture and urbanism of the 20th century.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra