Oct 23, 2019   2:01 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku
Title of topic in English: Inovations in the 20th Century Architecture in Slovakia
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Annotation: Téma dizertačnej práce nadväzuje na výskumný projekt, ktorý sa zameria na identifikáciu najdôležitejších inovácií v architektúre 20. storočia na Slovensku. Špecifikuje osobnosti, ktoré tieto inovácie na Slovensku vytvorili, resp. ich do slovenských podmienok transferovali. Výskum sa zameria na objasnenie fungovania mechanizmu, ktorý posúva inováciu od vzniku, cez uvedenie do praxe až k jej spoločenskej apropriácii. Na modelových situáciách identifikuje, ako vybrané inovácie vznikli, ako sa presadili v domácom aj širšom medzinárodnom prostredí. Poukáže na úlohu osobnosti inovátora, ale aj na úlohu spoločenskej skupiny či inštitúcie, ktorá sa podieľala na uplatnení a rozšírení inovácie. Zvýšenú pozornosť pritom bude venovať práve tým inováciám, ktoré sú pri hodnotení architektúry a urbanizmu 20. storočia považované za najvýznamnejšie a formatívne.
Annotation in English: The topic of this dissertation is based on a research project aimed at identifying the most important innovations in the architecture of the 20th century in Slovakia. Specifies the persons who created these innovations in Slovakia, respectively those who transferred them to Slovak conditions. Research will focus on clarifying the functioning of the mechanism that shifts innovation from its origin, through its implementation to its social appropriation. In model situations, it will identify how the selected innovations have arisen, how they have been pursued in domestic and wider international environments. It will points to the role of the personality of the innovator, but also to the role of the social group or institution that participated in the application and expansion of innovation. Increased attention will be paid to those innovations that are considered to be the most significant and formative in assessing the architecture and urbanism of the 20th century.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-Aext Architecture