Oct 15, 2019   6:35 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Lost spaces ako generátory mestotvornej urbanizácie.
Title of topic in English: Lost spaces as generators of city-building urbanization.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Annotation: Kvalitné verejné priestory, ťažisková urbánna sústava a sieť pešieho pohybu sú nosným systémom urbanity, mestskosti vo všetkých mestách, v ich zložitom, často chaotickom až ohrozenom systéme fungovania. Postavenie a aplikovanie nosného mestotvorného systému do nevyužitých priestorov v intraviláne mesta znamená plnohodnotne integrovať marginálne lokality, periférne územia, brownfields, greenfields a lost spaces do jeho organizmu. Ako však integrovať tieto územia? Ako ich oživiť a vitálne sprístupniť, ako ich koncipovať pre zmeny klímy? Tieto územia sú veľkou devízou mesta priamo v jeho intraviláne, často aj v centrálnej polohe. Súčasná urbánna situácia miest alarmuje po udržateľnosti, po adaptácií na klimatické zmeny, po smart a zelených riešeniach . Tieto marginálne územia by sa mali stať generátorom novej urbanizácie, generátorom premien mesta, zo „stratených území" na územia urbánnej recyklácie a kvalitnej mestotvornej koncentrácie.
Annotation in English: High-quality public spaces, center of urban gravity and a network of pedestrian movement are the main system of urbanity, city creating in all cities, in their complex, often a chaotic to vulnerable system functioning. Status and application of the support system to urban design unused space in the city means to fully integrate marginal sites, brownfields and greenfields peripheral territories, lost spaces into his body. But how to integrate these territories? How to revive and make vital, as its designed for climate change? These territories are a great asset to the city in the territory of the city, often in a central location. The current situation of the urban cities, alarm the sustainability, adaptations to climate change, the smart and green solutions. These marginal territory should become a generator of new urbanization, the city of the lost territory to the territory of the generator of the transformations, urban and recycling of the concentration high urbancreation quality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-URB Urban Design