18. 9. 2019  11:09 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Lost spaces ako generátory mestotvornej urbanizácie.
Názov témy anglicky: Lost spaces as generators of city-building urbanization.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Anotácia: Kvalitné verejné priestory, ťažisková urbánna sústava a sieť pešieho pohybu sú nosným systémom urbanity, mestskosti vo všetkých mestách, v ich zložitom, často chaotickom až ohrozenom systéme fungovania. Postavenie a aplikovanie nosného mestotvorného systému do nevyužitých priestorov v intraviláne mesta znamená plnohodnotne integrovať marginálne lokality, periférne územia, brownfields, greenfields a lost spaces do jeho organizmu. Ako však integrovať tieto územia? Ako ich oživiť a vitálne sprístupniť, ako ich koncipovať pre zmeny klímy? Tieto územia sú veľkou devízou mesta priamo v jeho intraviláne, často aj v centrálnej polohe. Súčasná urbánna situácia miest alarmuje po udržateľnosti, po adaptácií na klimatické zmeny, po smart a zelených riešeniach . Tieto marginálne územia by sa mali stať generátorom novej urbanizácie, generátorom premien mesta, zo „stratených území" na územia urbánnej recyklácie a kvalitnej mestotvornej koncentrácie.
Anotácia anglicky: High-quality public spaces, center of urban gravity and a network of pedestrian movement are the main system of urbanity, city creating in all cities, in their complex, often a chaotic to vulnerable system functioning. Status and application of the support system to urban design unused space in the city means to fully integrate marginal sites, brownfields and greenfields peripheral territories, lost spaces into his body. But how to integrate these territories? How to revive and make vital, as its designed for climate change? These territories are a great asset to the city in the territory of the city, often in a central location. The current situation of the urban cities, alarm the sustainability, adaptations to climate change, the smart and green solutions. These marginal territory should become a generator of new urbanization, the city of the lost territory to the territory of the generator of the transformations, urban and recycling of the concentration high urbancreation quality.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-URB urbanizmus-- nezadané -- -- nezadané --