Oct 16, 2019   6:22 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie analýzy neštandardných elektromagnetických parametrov feromagnetických materiálov na nedeštruktívnu defektoskopiu materiálov.
Title of topic in English: Utilization of analysis of non-standard electromagnetic parameters of the ferromagnetic materials for non-destructive inspection of materials
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Annotation: Základným cieľom je predovšetkým hľadanie korelácie medzi štandardnými, ale aj netradičnými vhodne definovanými magnetickými hysteréznymi parametrami kovových feromagnetík a ich mikroštruktúrou s využitím pokročilých experimantálnych metód a teoretickej analýzy získaných údajov. Výhodou spomenutých metód je okrem relatívnej jednoduchosti a nízkych ekonomických nárokov aj (na rozdiel od niektorých tradičných metód nedeštruktívnej defektoskopie) schopnosť indikácie zmien vlastností materiálu ešte predtým, než sa prejavia v makroskopickom meradle. To poskytuje možnosť odhaliť problémy spojené s poškodením sledovaného objektu už v ranom štádiu vzniku defektu. Vyvinuté metódy môžu byť aplikované napr. na kvantifikáciu štrukturálnej degradácie nízkouhlíkových konštrukčných ocelí podrobených cyklickému mechanickému resp. tepelnému namáhaniu a simulovanému radiačnému poškodeniu ako aj na kvantitatívne posúdenie štrukturálnych zmien v oceliach a nano-kryštalických magnetických zliatinách v rôznych fázach technologického procesu prípravy.
Annotation in English: The main goal is to find the correlation between standard but also unconventional properly defined magnetic hysteresis parameters of metallic ferromagnets and their microstructure using advanced experimental methods and theoretical analysis of obtained data. In addition to the relative simplicity and low economic demands, these methods have the advantage (unlike some traditional non-destructive defectoscopy methods) of being able to indicate changes in material properties before they manifest themselves on a macroscopic scale. This provides the opportunity to detect problems associated with damage to the object at an early stage of the defect being arose. The developed methods can be applied e.g. for quantifying the structural degradation of low carbon structural steels subjected to cyclic mechanical or thermal stress and simulated radiation damage as well as a quantitative assessment of structural changes in steels and nano-crystalline magnetic alloys at various stages of the technological process.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TE Electromagnetic Field Theory