May 23, 2019   5:01 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Obnova budov a verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosť
Title of topic in English: Renewal of buildings and public spaces emphasizing sustainability
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Annotation: Udržateľnosť architektúry je jednou z jej dnes aktuálnych tém - nielen pre novostavby, ale aj pre obnovu jestvujúceho stavebného fondu. Zovšeobecnenie praktických skúseností z realizácie úprav jestvujúcich priestorov a objektov s dôrazom na udržateľnosť, na zlepšenie prostredia pre ľudí a na energetickú efektívnosť (v kontexte klimatickej zmeny) je témou navrhovanej dizertácie, predpokladáme možnosť jej čiastočného nadviazania na riešenie pripravovaného ESA projektu TEMPUS.
Annotation in English: The sustainability of architecture is one of the current topics - not only for new buildings and public spaces but also for the renewal of the existing ones. Generalization of the practical experience from the modifications of the existing public spaces and buildings with emphasis on sustainability, on creation of user-friendly urban spaces and on the improvement of energy efficiency (in context of the climate change) is the theme of the proposed dissertation, we envisage the possibility of its connection to the topics of the prepared ESA project TEMPUS.
Further information: Tematický okruh: • zdravé prostredie, ekologické princípy v architektúre, energetická bezpečnosť a zvyšovanie energetickej efektívnosti, čistá energia, udržateľné využívanie zdrojov, znižovanie dopadov zmeny klímyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-Aext Architecture-- not entered -- -- not entered --