21. 9. 2019  19:11 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Obnova budov a verejných priestorov s dôrazom na udržateľnosť
Názov témy anglicky: Renewal of buildings and public spaces emphasizing sustainability
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Anotácia: Udržateľnosť architektúry je jednou z jej dnes aktuálnych tém - nielen pre novostavby, ale aj pre obnovu jestvujúceho stavebného fondu. Zovšeobecnenie praktických skúseností z realizácie úprav jestvujúcich priestorov a objektov s dôrazom na udržateľnosť, na zlepšenie prostredia pre ľudí a na energetickú efektívnosť (v kontexte klimatickej zmeny) je témou navrhovanej dizertácie, predpokladáme možnosť jej čiastočného nadviazania na riešenie pripravovaného ESA projektu TEMPUS.
Anotácia anglicky: The sustainability of architecture is one of the current topics - not only for new buildings and public spaces but also for the renewal of the existing ones. Generalization of the practical experience from the modifications of the existing public spaces and buildings with emphasis on sustainability, on creation of user-friendly urban spaces and on the improvement of energy efficiency (in context of the climate change) is the theme of the proposed dissertation, we envisage the possibility of its connection to the topics of the prepared ESA project TEMPUS.
Ďalšie informácie: Tematický okruh: • zdravé prostredie, ekologické princípy v architektúre, energetická bezpečnosť a zvyšovanie energetickej efektívnosti, čistá energia, udržateľné využívanie zdrojov, znižovanie dopadov zmeny klímyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-Aext architektúra-- nezadané -- -- nezadané --