30. 5. 2020  2:45 Ferdinand
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Podpora navrhovania udržateľnej architektúry v BIM
Název tématu anglicky:
Support for designing of sustainable architecture in BIM
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantující pracoviště:
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: BIM (Building Information Modeling) je perspektívnym prístupom k počítačovej podpore architektonickej tvorby, aktuálnou výzvou v ňom je interaktívne zohľadnenie požiadaviek udržateľnosti, energetickej efektívnosti a reakcie na klimatické zmeny v procese integrovaného navrhovania modelu budovy. Navrhovaná téma dizertácie si kladie za cieľ posúdiť možnosti a navrhnúť spôsoby začlenenia problematiky udržateľnosti do BIM, predpokladáme možnosť jej nadviazania na riešenie pripravovaného ERASMUS projektu SPIDAR (Strategic Partnership for Innovation in Digital ARchitecture education).
Anotace anglicky:
BIM (Building Information Modeling) is an up-to-date approach to computer-aided architectural design, current challenge here is the implementation of sustainability, energy efficiency and response to the climate change into the integrated designing of the building model. The proposed thesis has to assess the possibilities and to propose the methods how to incorporate sustainability into the BIM. We expect its use in the prepared ERASMUS project SPIDAR.
Další informace:
Tematický okruh:• GIS - Geografické informačné systémy (v plánovaní), BIM - Building Information ModelingOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARCH architektúra