20. 10. 2020  10:42 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Podpora navrhovania udržateľnej architektúry v BIM
Názov témy anglicky: Support for designing of sustainable architecture in BIM
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - FAD
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Anotácia:
BIM (Building Information Modeling) je perspektívnym prístupom k počítačovej podpore architektonickej tvorby, aktuálnou výzvou v ňom je interaktívne zohľadnenie požiadaviek udržateľnosti, energetickej efektívnosti a reakcie na klimatické zmeny v procese integrovaného navrhovania modelu budovy. Navrhovaná téma dizertácie si kladie za cieľ posúdiť možnosti a navrhnúť spôsoby začlenenia problematiky udržateľnosti do BIM, predpokladáme možnosť jej nadviazania na riešenie pripravovaného ERASMUS projektu SPIDAR (Strategic Partnership for Innovation in Digital ARchitecture education).
Anotácia anglicky:
BIM (Building Information Modeling) is an up-to-date approach to computer-aided architectural design, current challenge here is the implementation of sustainability, energy efficiency and response to the climate change into the integrated designing of the building model. The proposed thesis has to assess the possibilities and to propose the methods how to incorporate sustainability into the BIM. We expect its use in the prepared ERASMUS project SPIDAR.
Ďalšie informácie:
Tematický okruh:• GIS - Geografické informačné systémy (v plánovaní), BIM - Building Information ModelingObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra