4. 8. 2020  9:51 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Potenciál architektúry pre formovanie kultivovaného verejného priestoru
Názov témy anglicky: Potential of architecture for forming a cultivated public space
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií - FA
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Anotácia:
Výskum sleduje vplyv architektonických objektov vymedzujúcich verejný priestor na jeho vnímanie, kvalitu, estetiku a funkčnosť. Zameriava sa na kompozíciu, proporčnosť, materiály, farebnosť, ale sleduje aj negatívne dopady (reklamný smog) a potenciály (aplikácie inovatívnych technológií). Skúma potenciály architektúry pre tvorbu kultúrneho a užívateľsky a turisticky atraktívneho verejného priestoru. Overuje navrhované stratégie na konkrétnych riešeniach, vyžaduje sa preto spolupráca s municipalitami a participačné aktivity s užívateľmi. Výskum súvisí s podávanými projektami na FA STU – Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities a Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity Cities
Anotácia anglicky: Research investigates the impact of architectural objects that define the public space on its perception, quality, aesthetics and functionality. It focuses on composition, proportionality, materials, color, but also monitors negative impacts (advertising smog) and potential (applications of innovative technologies). It examines the potential of architecture to create a cultural and user-friendly and attractive tourist area. Verifies the proposed strategies for concrete solutions, therefore cooperation with municipalities and participatory activities with users is required. Research is related to the proposed projects at FA STU - Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities and Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity CitiesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-Uext urbanizmus