Oct 14, 2019   5:41 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Potenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvoja
Title of topic in English: Potential of the water flow in the context of settlement and regional development
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of art education multimedia - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Annotation: Výskum sleduje vplyv územne signifikantného vodného toku na lokálne a globálne aspekty rozvoja sídla a regiónu. Skúma potenciály priestorového, sociálno – ekonomického a kultúrneho udržateľného rozvoja v území a overuje stratégie tvorby atraktívnejšieho, hodnotnejšieho a vitálnejšieho prostredia v kontexte s vodným tokom. Práca vyžaduje spoluprácu s lokálnymi a regionálnymi zastupiteľstvami, miestnymi komunitami a záujmovými organizáciami; vyžaduje prieskum a transfer poznatkov riešenia z medzinárodných realizácií a skúseností; poznanie lokálnych a globálnych súvislostí pre definovanie optimálnych stratégií rozvoja. Súčasťou výskumu sú analýzy v GIS prostredí, ktoré vhodnou štruktúrou prezentuje potenciály územia. Výskum súvisí s podávanými projektami na FA STU – Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities a Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity Cities
Annotation in English: The research follows the territorial impact of significant water flow at the local and global aspects of development of city and region. Explores the potential of spatial, socio - economic and cultural sustainable development in the area and verifies the strategies for developing more attractive, more valuable and liveable environment in the context with the watercourse. The work requires cooperation with local and regional governments, local communities and NGOs; It requires research and knowledge transfer of international experiences; knowledge of local and global contexts to define the optimal development strategies. Part of the research output is a database GIS map that presents a suitable structure of the potential of the area. Research is related to the proposed projects at FA STU - Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities and Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity CitiesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-URBxA Urban Design (in english language)