19. 10. 2019  6:23 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Systémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzity
Názov témy anglicky: Systems of green architecture and urban biodiversity
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Anotácia: Výskum je zameraný na prieskum systémov zelenej architektúry a systémov mestskej zelene, ktoré prispievajú k tvorbe vyváženého mestského ekosystému, posilňujú biodiverzitné siete fauny a flóry v ubánnom prostredí , znižujú dopady klimatických zmien (prehriatie mestských lokalít, zadržiavanie vody) a zároveň zvyšujú kvalitu života a kultúrne hodnoty v území. Skúma potenciály zvýšenia a skvalitnenia zelených riešení v mestskom prostredí pre tvorbu kultúrneho a užívateľsky a turisticky atraktívneho verejného priestoru. Overuje navrhované stratégie na konkrétnych riešeniach, vyžaduje sa preto spolupráca s municipalitami a participačné aktivity s užívateľmi. Výskum súvisí s podávanými projektami na FA STU – Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities a Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity Cities
Anotácia anglicky: Research is focused on exploring green architecture systems and urban green systems that contribute to creating a balanced urban ecosystem, enhancing biodiversity networks of fauna and flora in the habitats environment, reducing the impacts of climate change (overheating of urban areas, water retention) while enhancing quality of life and cultural values in the territory. It examines the potential of enhancing and improving green solutions in the urban environment for creating a cultural and user-friendly and attractive tourist area.Verifies the proposed strategies for concrete solutions, therefore cooperation with municipalities and participatory activities with users is required. Research is related to the proposed projects at FA STU - Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities and Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity CitiesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCHxA architektúra (v anglickom jazyku)