Oct 16, 2019   11:47 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Systémy zelenej architektúry a mestskej biodiverzity
Title of topic in English: Systems of green architecture and urban biodiversity
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of art education multimedia - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Annotation: Výskum je zameraný na prieskum systémov zelenej architektúry a systémov mestskej zelene, ktoré prispievajú k tvorbe vyváženého mestského ekosystému, posilňujú biodiverzitné siete fauny a flóry v ubánnom prostredí , znižujú dopady klimatických zmien (prehriatie mestských lokalít, zadržiavanie vody) a zároveň zvyšujú kvalitu života a kultúrne hodnoty v území. Skúma potenciály zvýšenia a skvalitnenia zelených riešení v mestskom prostredí pre tvorbu kultúrneho a užívateľsky a turisticky atraktívneho verejného priestoru. Overuje navrhované stratégie na konkrétnych riešeniach, vyžaduje sa preto spolupráca s municipalitami a participačné aktivity s užívateľmi. Výskum súvisí s podávanými projektami na FA STU – Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities a Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity Cities
Annotation in English: Research is focused on exploring green architecture systems and urban green systems that contribute to creating a balanced urban ecosystem, enhancing biodiversity networks of fauna and flora in the habitats environment, reducing the impacts of climate change (overheating of urban areas, water retention) while enhancing quality of life and cultural values in the territory. It examines the potential of enhancing and improving green solutions in the urban environment for creating a cultural and user-friendly and attractive tourist area.Verifies the proposed strategies for concrete solutions, therefore cooperation with municipalities and participatory activities with users is required. Research is related to the proposed projects at FA STU - Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities and Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity CitiesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-Uext Urban Design