Sep 16, 2019   10:42 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Výskum nehomogénnej lyofilizácie
Title of topic in English: Investigation of inhomogeneous lyophilisation
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Annotation: Lyofilizácia (po anglicky aj freeze drying) je kľúčovou jednotkovou operáciou pri výrobe aseptických práškových liekov. Vo farmaceutickom priemysle sa lyofilizácia používa pri sušení a stabilizovaní veľkej skupiny liekov, ktoré musia byť aplikované vnútrožilovo, napr. vakcín alebo antibiotík. V súčasnosti navyše narastá význam lyofilizácie z dôvodov rýchleho rozvoja biotechnológií a s tým spojenej výroby moderných liekov ako sú terapeutické proteíny alebo monoklonálne protilátky (monoclonal antibodies). Aplikácia lyofilizácie je rozšírená aj perspektívna ale zároveň je to aj jednotková operácia, ktorá si vyžaduje dobrú znalosť procesu a kladie vysoké nároky na správny návrh podmienok sušenia a aplikáciu technológie. Cieľom doktorandskej práce bude experimentálne a teoretické štúdium nehomogénnej lyofilizácie a zmrazovania a testovanie metódy ‚ice/fog‘ riadenej nukleácie ako aj vývoj matematického modelu zmrazovania a rastu kryštálov.
Annotation in English: Lyophilisation (freeze drying) is a key unit operation in the production of aseptic parenteral drugs. In the pharmaceutical industry, lyophilization is used to dry and stabilize a large group of drugs that have to be administered intravenously, e.g. vaccines or antibiotics. Nowadays, the importance of lyophilization is growing due to the rapid development of biotechnology and the related production of modern drugs such as therapeutic proteins or monoclonal antibodies. The application of lyophilization is both advanced and prospective, but it is also a unit operation that requires good knowledge of the process and places high demands on the right design of drying conditions and application of technology. The aim of the thesis is experimental and theoretical study of inhomogeneous lyophilization and freezing and testing of the method of ice / fog controlled nucleation as well as development of the mathematical model of freezing and growth of crystals.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-CHEIxA Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --
D-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --