19. 10. 2019  6:52 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum nehomogénnej lyofilizácie
Názov témy anglicky: Investigation of inhomogeneous lyophilisation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Anotácia: Lyofilizácia (po anglicky aj freeze drying) je kľúčovou jednotkovou operáciou pri výrobe aseptických práškových liekov. Vo farmaceutickom priemysle sa lyofilizácia používa pri sušení a stabilizovaní veľkej skupiny liekov, ktoré musia byť aplikované vnútrožilovo, napr. vakcín alebo antibiotík. V súčasnosti navyše narastá význam lyofilizácie z dôvodov rýchleho rozvoja biotechnológií a s tým spojenej výroby moderných liekov ako sú terapeutické proteíny alebo monoklonálne protilátky (monoclonal antibodies). Aplikácia lyofilizácie je rozšírená aj perspektívna ale zároveň je to aj jednotková operácia, ktorá si vyžaduje dobrú znalosť procesu a kladie vysoké nároky na správny návrh podmienok sušenia a aplikáciu technológie. Cieľom doktorandskej práce bude experimentálne a teoretické štúdium nehomogénnej lyofilizácie a zmrazovania a testovanie metódy ‚ice/fog‘ riadenej nukleácie ako aj vývoj matematického modelu zmrazovania a rastu kryštálov.
Anotácia anglicky: Lyophilisation (freeze drying) is a key unit operation in the production of aseptic parenteral drugs. In the pharmaceutical industry, lyophilization is used to dry and stabilize a large group of drugs that have to be administered intravenously, e.g. vaccines or antibiotics. Nowadays, the importance of lyophilization is growing due to the rapid development of biotechnology and the related production of modern drugs such as therapeutic proteins or monoclonal antibodies. The application of lyophilization is both advanced and prospective, but it is also a unit operation that requires good knowledge of the process and places high demands on the right design of drying conditions and application of technology. The aim of the thesis is experimental and theoretical study of inhomogeneous lyophilization and freezing and testing of the method of ice / fog controlled nucleation as well as development of the mathematical model of freezing and growth of crystals.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo
D-CHEIxA chemické inžinierstvo