Jun 16, 2019   5:08 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí
Title of topic in English: Development of a platform for measurement of biological response of weak low-frequency electromagnetic fields
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.
External educational institution: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Science
Annotation: Cieľom dizertačnej práce (DzP) je rozšíriť poznatky o vplyve vonkajších slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) na funkcie vybraných biologických objektov, ktoré by mohli byť základom nových diagnostických a terapeutických metód pri liečení civilizačných chorôb. Prvoradým zámerom práce je dobudovať novú experimentálnu platformu spolu s postupmi umožňujúcimi efektívnejšie prehľadávanie parametrov EMP, pri ktorých by sa skúmaný biosystém prejavoval určitou špecifickou biologickou odozvou. Ťažiskom vedeckého výskumu v rámci DzP bude rozvoj impedačných meracích metód s cieľom charakterizácie vlastností živých buniek a dynamiky ich rastu. Súčasťou práce bude tiež návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia jednotlivých modulov experimentálnej platformy umožňujúcej kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek. Ďalší výskum bude zameraný na analýzu digitálnych mikroskopických obrazov bunkových kultúr exponovaných EMP. U uchádzača sa predpokladajú skúsenosti s návrhom interfejsov elektronických zariadení a znalosti programovania v Matlabe. Nutná je dobrá znalosť technickej angličtiny. Téma bude riešená na Ústave merania SAV.
Annotation in English: The aim of the dissertation is to broaden knowledge about the impact of weak external low-frequency EMF on functioning of selected biological objects that could be the basis for novel diagnostic and therapeutic methods for treatment of civilization diseases. The primary intention of this work is to finalize a new experimental platform together with procedures enabling efficient scanning of the EMF parameters which lead to specific biological response. The scientific problems within the dissertation will be concentrated on the development of impedance measurement methods used for characterization of living cells and dynamics of cell growth. A part of the dissertation will include design and implementation of HW and SW interface as well as a control of individual modules of the experimental platform enabling the quantitative characterization of the biological response of cells. The further research will be focused on the analysis of digital microscopic images of exposed cell cultures. The candidate is expected to have experience with the design of interfaces for electronic devices and programming knowledge in Matlab. A good knowledge of technical English is mandatory.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MT Measurement Technology-- not entered -- -- not entered --