Oct 22, 2019   7:31 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Molekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidít
Title of topic in English: Molecular mechanisms involved in effects of selected antioxidants on cardiovascular system in presence of metabolic comorbidities
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
External educational institution: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Annotation: Nedávne výsledky vedeckého výskumu poukazujú na pozitívne účinky niektorých antioxidantov, napríklad prírodných flavonoidov, na KVS, vrátane ochranných účinkov voči tzv. ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca. Väčšina týchto účinkov bola pozorovaná na mladých zdravých zvieratách, čo však nezodpovedá klinickej situácii, keď sa s I/R poškodením srdca vo forme ischemickej choroby srdca alebo akútneho infarktu myokardu stretávame najmä u starších pacientov, ktorí zároveň trpia na rôzne komorbidity vrátane metabolických komorbidít, ako sú diabetes mellitus, hyperlipidémia či hypercholesterolémia. Cieľom PhD. štúdia bude preskúmať účinky vybraných antioxidantov na I/R poškodenie srdca u zvierat s prítomnosťou vybraných metabolických komorbidít, vrátane odhalenia molekulárnych mechanizmov ich pôsobenia v srdci, ako aj v krvnom obehu, ktoré by sa mohli na ich účinkoch podieľať.
Annotation in English: Recent studies point to beneficial effects of various antioxidants, e.g. natural flavonoids, in CVS, including their protective effects against ischemia-reperfusion (I/R) injury of the heart. However, most studies were performed in young healthy animals what differs from clinical situation when patients with cardiac I/R injury are obviously ageing individuals suffering from various comorbidities including metabolic ones such as diabetes mellitus, hyperlipidemia or hypercholesterolemia. Thus, the aim of the PhD. study is to reveal effects of selected antioxidants on cardiac I/R injury in animals suffering from metabolic comorbidities, and to uncover molecular mechanisms involved in their effects, focusing on the underlying processes in the heart tissue as well as in blood circulation.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BICH Biochemistry
D-BICHxA Biochemistry