24. 8. 2019  22:12 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Molekulárne mechanizmy účinkov vybraných antioxidantov na kardiovaskulárny systém v prítomnosti metabolických komorbidít
Názov témy anglicky: Molecular mechanisms involved in effects of selected antioxidants on cardiovascular system in presence of metabolic comorbidities
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Nedávne výsledky vedeckého výskumu poukazujú na pozitívne účinky niektorých antioxidantov, napríklad prírodných flavonoidov, na KVS, vrátane ochranných účinkov voči tzv. ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu srdca. Väčšina týchto účinkov bola pozorovaná na mladých zdravých zvieratách, čo však nezodpovedá klinickej situácii, keď sa s I/R poškodením srdca vo forme ischemickej choroby srdca alebo akútneho infarktu myokardu stretávame najmä u starších pacientov, ktorí zároveň trpia na rôzne komorbidity vrátane metabolických komorbidít, ako sú diabetes mellitus, hyperlipidémia či hypercholesterolémia. Cieľom PhD. štúdia bude preskúmať účinky vybraných antioxidantov na I/R poškodenie srdca u zvierat s prítomnosťou vybraných metabolických komorbidít, vrátane odhalenia molekulárnych mechanizmov ich pôsobenia v srdci, ako aj v krvnom obehu, ktoré by sa mohli na ich účinkoch podieľať.
Anotácia anglicky: Recent studies point to beneficial effects of various antioxidants, e.g. natural flavonoids, in CVS, including their protective effects against ischemia-reperfusion (I/R) injury of the heart. However, most studies were performed in young healthy animals what differs from clinical situation when patients with cardiac I/R injury are obviously ageing individuals suffering from various comorbidities including metabolic ones such as diabetes mellitus, hyperlipidemia or hypercholesterolemia. Thus, the aim of the PhD. study is to reveal effects of selected antioxidants on cardiac I/R injury in animals suffering from metabolic comorbidities, and to uncover molecular mechanisms involved in their effects, focusing on the underlying processes in the heart tissue as well as in blood circulation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-BICHxA biochémia-- nezadané -- -- nezadané --