19. 6. 2019  1:10 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Pokročilá aplikácia generatívneho konštruovania v procese vývoja Body in White
Název tématu anglicky: Advanced Application of Generative Engineering Design in Automotive Body in White Development
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Anotace: Konštrukcia nosných častí osobných motorových vozidiel nemôže byť oddelená od vývoja exteriérových tvarových dielov tvoriacich karosériu. V samonosnej karosérii sa tieto dva systémy stretajú v jednom základnom celku, ktorým je Body in White (BiW). Aby bol umožnený optimálny vývoj BiW, tieto dva zdanlivo konfliktné disciplíny musia spolupracovať s vysokým stupňom integrácie. Predmetom navrhovanej dizertačnej práce bude prehľad a systematizácia nástrojov používaných na vývoj a optimalizovanie tvaru nosníkov a iných tvarových dielov BiW. To zahŕňa analýzu a zhodnotenie existujúcich softvérových nástrojov, napr. SFEConcept, FastConceptModeller, a návrh metodiky prepojenia koncepčného návrhu BiWso súvisiacimi procesmi ako celkové usporiadanie a architektúra, pohľadové plochy navrhnutého vozidla (STRAK), špecifické alebo legislatívne okrajové podmienky a iné požiadavky. Súčasťou práce bude aj aplikácia konkrétneho návrhu s využitím vhodných pokročilých CAD nástrojovza účelom generovania procesu, ktorý preklenuje od počiatočných dizajnových a konštrukčných prác až po vytvorenie konečného tvaru BiWso zvážením bežných úprav a aktualizácií počas vývojového procesu.
Anotace anglicky: Design and engineering of structural components of passenger vehicles cannot be separated from the development of exterior surface-based components, which together create the so-called body in white (BiW). To enable optimized BiW development, these two partially conflicting disciplines have to collaborate in a highly integrated way. Subject of the proposed dissertation thesis includes the categorizationand systematization of tools that are applied within development and optimization of surface-based components in BiW development. This includes the analysis and potential evaluation of existing software tools, e.g. SFE Concept, Fast Concept Modeller, and the development of methods for effective interconnection of conceptual BiW models with adjacent processes, e.g. full-vehicle layout and architecture, class A surfaces (STRAK) development, integration of legislative boundary conditions and other requirements. Part of the work is a case study of a particular design utilizing suitable advanced CAD- tools in order to generate a process that spans from early conceptual styling & design until the creation of a final BiW shape under reconsideration of the typical change- and update loops during the development process.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-DSZ dopravné stroje a zariadenia-- nezadáno -- -- nezadáno --