2. 7. 2020  12:04 Berta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Kresba ako kľúčový nástroj tvorby dizajnéra
Název tématu anglicky:
Drawing as the essential design creation tool
Stav tématu:
schváleno (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantující pracoviště:
Ústav dizajnu (FA)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Napriek tomu, že je kresba považovaná za základný výrazový prostredok dizajnérskej tvorby, vieme o jej kvalitách z vedeckého hľadiska prekvapivo málo. Dizertačný výskum bude skúmať aspekty ľudského vnímania v kontexte dizajnu. Práca sa bude multidisciplinárne zaoberať zrakovým vnemom a priestorovým vnímaním dizajnéra, bude skúmať význam kresby v jednotlivých fázach dizajnérskeho procesu - od úvodného hľadania nápadov, cez formovanie konceptu až po tvorbu finálneho tvarového riešenia. Teoretická časť práce sa bude venovať analýze vedeckých poznatkov z oblasti neurovedy a psychológie, skúmajúc vplyv digitálnych médií na samotný proces kresby (digitálna kresba, kresba v augmentovanej a vitruálnej realite a pod.). Praktickú časť práce budú tvoriť experimenty s klasickými a novovznikajúcimi nástrojmi kresby, s cieľom porovnať ich, vyhodnotiť ich výhody a nevýhody a analyzovať vhodnosť jednotlivých techník pre odlišné fázy dizajnérskeho procesu.
Anotace anglicky:
Although drawing is considered to be the essential design tool, we know surprisingly little about its qualities from a scientific point of view. Dissertation research will examine the aspects of human perception in the context of design. The work will investigate the visual and spatial perception of the designer, it will explore the importance of drawing in different phases of the design process - from the initial ideation, through the formation of the concept to the creation of the final shape. The theoretical part will deal with the analysis of scientific knowledge from the field of neuroscience and psychology, examining the influence of digital media on the drawing process itself (digital drawing, drawing in augmented and virtual reality, etc.). Applied part of the thesis will present experiments with classical and emerging drawing tools in order to compare them, to evaluate their advantages and disadvantages and to analyze their qualitative contribution in different phases of the design process.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-Dext dizajn