Oct 20, 2020   2:41 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Kresba ako kľúčový nástroj tvorby dizajnéra
Title of topic in English:
Drawing as the essential design creation tool
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Architecture and Design
Supervising department: Institute of Design - FAD
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Annotation:
Napriek tomu, že je kresba považovaná za základný výrazový prostredok dizajnérskej tvorby, vieme o jej kvalitách z vedeckého hľadiska prekvapivo málo. Dizertačný výskum bude skúmať aspekty ľudského vnímania v kontexte dizajnu. Práca sa bude multidisciplinárne zaoberať zrakovým vnemom a priestorovým vnímaním dizajnéra, bude skúmať význam kresby v jednotlivých fázach dizajnérskeho procesu - od úvodného hľadania nápadov, cez formovanie konceptu až po tvorbu finálneho tvarového riešenia. Teoretická časť práce sa bude venovať analýze vedeckých poznatkov z oblasti neurovedy a psychológie, skúmajúc vplyv digitálnych médií na samotný proces kresby (digitálna kresba, kresba v augmentovanej a vitruálnej realite a pod.). Praktickú časť práce budú tvoriť experimenty s klasickými a novovznikajúcimi nástrojmi kresby, s cieľom porovnať ich, vyhodnotiť ich výhody a nevýhody a analyzovať vhodnosť jednotlivých techník pre odlišné fázy dizajnérskeho procesu.
Annotation in English: Although drawing is considered to be the essential design tool, we know surprisingly little about its qualities from a scientific point of view. Dissertation research will examine the aspects of human perception in the context of design. The work will investigate the visual and spatial perception of the designer, it will explore the importance of drawing in different phases of the design process - from the initial ideation, through the formation of the concept to the creation of the final shape. The theoretical part will deal with the analysis of scientific knowledge from the field of neuroscience and psychology, examining the influence of digital media on the drawing process itself (digital drawing, drawing in augmented and virtual reality, etc.). Applied part of the thesis will present experiments with classical and emerging drawing tools in order to compare them, to evaluate their advantages and disadvantages and to analyze their qualitative contribution in different phases of the design process.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-Dext Design