Jun 21, 2019   0:07 a.m. Alojz
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Simulácia zobrazovania a manipulácie pomocou atomárneho silového mikroskopu
Title of topic in English: Simulation of imaging and manipulation with atomic force microscopy
State of topic: approved (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
External educational institution: Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Projekt bude zameraný na SPM (surface probe microscopy) techník, a to obzvlášť na AFM, STM a KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy). SPM techniky obvykle pre ich interpretáciu a plné pochopenie vyžadujú teoretickú interpretáciu/simulácie, čo bude úlohou doktoranda ako súčasť aktivít skupiny prof. Šticha v oblasti SPM na FÚ SAV [1, 2]. Projekt sa bude zameriavať najmä na iónové systémy ako napr. TiO2 povrchy a nabité defekty na nich, polaróny [2], ktoré plnia funkciu prirodzených zdrojov náboja. Náboj okrem toho budeme manipulovať aj KPFS technikami, ktoré nám umožnia manipulovať chemické väzby, náboj a spin atómov a molekúl na povrchu [2], najmä kyslíka a vodíka. Experimenty sa budú prevádzať u nášho partnera na Univerzite v Osake a simulácie sa budú robiť najmä metódami teórie hustotového funkcionálu na FÚ SAV. Úspešný doktorand bude v priamom kontakte s experimentom a navštívi nášho experimentálneho partnera v Osake. [1] Pozri napríklad, Y. Naitoh, R. Turanský, J. Brndiar, Y.J. Li, I. Štich, and Y. Sugawara,xNat. Phys. 13, 663 (2017); [2] Q. Zhang, Y.J. Li, H. F. Wen, Y. Adachi, M. Miyazaki, Y. Sugawara, R. Xu, Z. H. Cheng, J. Brndiar, L. Kantorovich, and I. Štich, J. Am. Chem. Soc. 140, 15668 (2018).
Annotation in English: The project will focus on SPM (surface probe microscopy) techniques, AFM, STM, and KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy), in particular. These SPM techniques typically need theoretical/simulation support for their interpretation and full understanding, which the PhD. student will provide as a part of the SPM activities of Prof. Stich’s group at IP SAS [1, 2]. The project will mainly focus on strongly ionic systems, such as TiO2 surfaces and their charged defects, polarons [2], as natural sources of charge. In addition, the charge will be manipulated by KPFS techniques, thereby manipulating molecular bonds, charge, and spin of on-surface species [2], primarily oxygen and hydrogen. The experiments will be done at our partner, the Osaka University, and the simulations, mostly density functional theory, at IP SAS. A successful PhD. student will be in direct touch with the experiments by visiting our experimental partner in Osaka. [1] See, for instance, Y. Naitoh, R. Turanský, J. Brndiar, Y.J. Li, I. Štich, and Y. Sugawara, Nat. Phys. 13, 663 (2017); [2] Q. Zhang, Y.J. Li, H. F. Wen, Y. Adachi, M. Miyazaki, Y. Sugawara, R. Xu, Z. H. Cheng, J. Brndiar, L. Kantorovich, and I. Štich, J. Am. Chem. Soc. 140, 15668 (2018).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-FYZ Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --