23. 9. 2019  15:42 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Integrácia decentralizovaných zdrojov do elektrizačnej sústavy
Názov témy anglicky: Integration of distributed sources to the power system
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Anotácia: Analyzujte predpokladaný objem decentralizovanej výroby, ktorý môže byť pripojený do elektrizačnej sústavy SR v horizonte 10 rokov a stanovte očakávané vplyvy, ktoré môže táto výroba vyvolať. Definujte opatrenia na zmiernenie vplyvov decentralizovanej výroby v analyzovaných uzlových oblastiach sústavy.
Anotácia anglicky: Analyze the expected volume of decentralized production, which can be connected to the power grid of the Slovak Republic in a period of 10 years and determine the expected impacts that this production can trigger. Define measures to mitigate the effects of decentralized production in the analyzed node areas of the system.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ENE elektroenergetika