16. 10. 2019  11:39 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: „COWORKING“_ perspektívna alternatíva
Názov témy anglicky: „COWORKING“_ perspektívna alternatíva
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie nových foriem pracovného prostredia vznikajúcich v dôsledku zmien v oblasti spoločenského vývoja, sociálnych vzťahov, enormného technologického pokroku a meniacich sa nárokov užívateľov. Pozornosť bude užšie zameraná na kancelárie typu „Coworking“, ktoré predstavujú jednu z neodmysliteľných alternatív budúcnosti. Súčasťou výskumu bude sledovanie zmien, ktorými prešlo kancelárske prostredie v priebehu posledných desaťročí a špecifikovanie charakteristických funkčných i výtvarných znakov daných foriem. V centre pozornosti bude skúmanie dopadov využívania moderných technológií a IC- technológií na hierarchiu i priebeh pracovných činností a v konečnom dôsledku na priestorovú štruktúru, dizajn kancelárskeho prostredia a pracovísk. Súčasťou výskumných aktivít bude mapovanie priorít alternatívnych zamestnaneckých skupín z hľadiska rôznych kritérií. Finálnym výsledkom bude teoretická štúdia a vlastné autorské návrhy prezentované v podobe digitálnych modelov.
Anotácia anglicky: New forms of work environment as a result of changes in the field of social development, social relations, enormous technological advancement and changed users´ demands are the main subject of interest. Main attention is focused on “Coworking offices” that constitute promising alternatives of the future . Survey of the changes implemented in office environment over the last decades and specifying the distinctive functional and artistic features of the given forms are also part of dissertation work. Investigation into impact of use of modern technologies and IC-technologies on hierarchy and course of work activities and finally into spatial structure, design of office environment and workplaces are crucial subjects of interest. Research activities include also mapping the priorities of alternative employee groups in terms of different criteria. As final results are intended the theoretical study and the author's design proposals linked to the given topic.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCHxA architektúra (v anglickom jazyku)