Aug 17, 2019   11:20 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: „COWORKING“_ perspektívna alternatíva
Title of topic in English: „COWORKING“_ perspektívna alternatíva
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Annotation: Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie nových foriem pracovného prostredia vznikajúcich v dôsledku zmien v oblasti spoločenského vývoja, sociálnych vzťahov, enormného technologického pokroku a meniacich sa nárokov užívateľov. Pozornosť bude užšie zameraná na kancelárie typu „Coworking“, ktoré predstavujú jednu z neodmysliteľných alternatív budúcnosti. Súčasťou výskumu bude sledovanie zmien, ktorými prešlo kancelárske prostredie v priebehu posledných desaťročí a špecifikovanie charakteristických funkčných i výtvarných znakov daných foriem. V centre pozornosti bude skúmanie dopadov využívania moderných technológií a IC- technológií na hierarchiu i priebeh pracovných činností a v konečnom dôsledku na priestorovú štruktúru, dizajn kancelárskeho prostredia a pracovísk. Súčasťou výskumných aktivít bude mapovanie priorít alternatívnych zamestnaneckých skupín z hľadiska rôznych kritérií. Finálnym výsledkom bude teoretická štúdia a vlastné autorské návrhy prezentované v podobe digitálnych modelov.
Annotation in English: New forms of work environment as a result of changes in the field of social development, social relations, enormous technological advancement and changed users´ demands are the main subject of interest. Main attention is focused on “Coworking offices” that constitute promising alternatives of the future . Survey of the changes implemented in office environment over the last decades and specifying the distinctive functional and artistic features of the given forms are also part of dissertation work. Investigation into impact of use of modern technologies and IC-technologies on hierarchy and course of work activities and finally into spatial structure, design of office environment and workplaces are crucial subjects of interest. Research activities include also mapping the priorities of alternative employee groups in terms of different criteria. As final results are intended the theoretical study and the author's design proposals linked to the given topic.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-DIZN Design-- not entered -- -- not entered --