16. 9. 2019  6:55 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Radiačná odolnosť polovodičových detektorov
Názov témy anglicky: Radiation hardness of semiconductor detectors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Anotácia: Radiačná odolnosť polovodičových detektorov je dôležitým atribútom predurčujúcim ich životnosť. Polovodičové detektory sa vyznačujú najlepšou rozlišovacou schopnosťou a nachádzajú uplantennie vo výskume i vo vesmírnych aplikáciách. Najrozšírenejším materiálom pre ich výrobu je kremík, avšak do popredia sa dostávajú aj ďalšie materiály vykazujúce lepšiu radiačnú odolnosť ako sú GaAs či SiC. Cieľom dizertačnej práce bude porovnať radiačnú odolnosť detektorov na báze rôznych materiálov (Si, GaAs, SiC a CdTe) voči ťažkým nabitým časticiam a voči elektrónom.
Anotácia anglicky: Radiation hardness of semiconductor detectors is an important factor determining their lifetime. Semiconductor detectors reach the best energy resolution and are used in research and space applications. The most used material for their preparation is silicon. However, also detectors from materials exhibiting higher radiation hardness than silicon, like GaAs and SiC, are being developed recently. The aim of the PhD. thesis will be to experimentally compare the radiation hardness of detectors from various materials (Si, GaAs, SiC a CdTe) against heavy charged particles and against electrons.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --