22. 9. 2019  0:06 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIX
Názov témy anglicky: New sensors for TIMEPIX radiation camera
Stav témy: schválené (prof. Ing. Julius Cirák, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Anotácia: Röntgenová rádiografia sa stala súčasťou mnohých oblastí nedeštruktívnej diagnostiky a testovania. Digitalizácia v tejto oblasti viedla k vývoju tzv. radiačných kamier používaných pre digitálnu rádiografiu a tomografiu. Kamera typu TIMEPIX patrí k zariadeniam najnovšej generácie pracujúcich v tzv. „single photon counting“ móde. Vrámci riešenia dizertačnej práce bude študent vyvíjať nové typy senzorov pre uvedenú kameru, a to na báze perspektívnych polovodičových materiálov ako sú GaAs a SiC, ktoré sa vyznačujú vysokou radiačnou odolnosťou, rýchlou odozvou a vyššou detekčnou účinnosťou v porovnaní so súčasnými najmodernejšími senzormi na báze kremíka.
Anotácia anglicky: X-ray radiography became a part of many areas of non-destructive diagnostic and testing. Its digitalization led to development of so called radiation cameras for digital radiography and tomography. The camera of a TIMEPIX type belongs among the newest generation of digital imaging devices operating in single photon counting mode. The student will develop new types of sensors for this kind of camera, based on the most perspective semiconductor materials available, like GaAs and SiC, exhibiting higher radiation hardness, fast response and higher detection efficiency in comparison with recent silicon sensors.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-FYZ fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --