25. 6. 2019  8:44 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Stanovenie vplyvu geometrie lisovacieho nástroja zhutňovacieho stroja na proces lisovania a výslednú kvalitu výliskov
Název tématu anglicky: Effect of the pressing tool geometry of densification machine on the densification process and the final briquettes quality
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce bude definovať a kvantifikovať vplyv vybraných konštrukčných a materiálových parametrov lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov na výslednú kvalitu výliskov z biomasy. Sekundárnym cieľom môže byť definovanie vplyvu uvedených parametrov na výsledné opotrebovanie lisovacích nástrojov. Vhodnou kombináciou menovaných parametrov a správnou voľbou materiálu, technológie výroby a tepelnej úpravy, je možné zvýšiť kvalitatívne parametre produkcie (tuhých biopalív), ale aj znížiť enormné opotrebovanie lisovacích nástrojov v procese lisovania biomasy. Súčasťou dizertačnej práce bude experimentálny výskum, ktorý sa bude vyhodnocovať z hľadiska výslednej kvality výliskov, výsledného opotrebovania lisovacieho nástroja, a taktiež dilatáciu výliskov. Cieľom je definovať a stanoviť vzájomné vzťahy sledovaných parametrov. Uvedené vplyvy sledovaných parametrov sa budú definovať a kvantifikovať v závislosti od typu odpadovej biomasy. Výsledkom bude navrhnutý matematický model, popisujúci proces lisovania s ohľadom výsledné opotrebovanie lisovacieho nástroja a s ohľadom na výslednú kvalitu výliskov.
Anotace anglicky: The aim of the dissertation is to define and quantify the influence of selected structural and material parameters of densification machines pressing tools on biomass densification process. Secondary aim could be definition of mentioned parameters effect with respect to the final pressing tool wearing. With a suitable combination of mentioned parameters and with the correct choice of materials, production technology and thermal treatment, is possible to increase the final solid biofuels quality and also to reduce the enormous pressing tool wear during the biomass densification process. An important part of the dissertation is experimental research, which will be evaluated in terms of the final pressing tool wear, the final briquettes quality as well as briquettes dilation. The aim is to define and to determine the mutual relationships of investigated parameters. Those effects of investigated parameters will be defined and quantified according to the type of biomass waste. The result of the dissertation will be also designed mathematical model which should describe the biomass densification process with respect to the final pressing tool wear and with respect to the final briquettes quality.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-VSAZ výrobné stroje a zariadenia-- nezadáno -- -- nezadáno --