Oct 19, 2019   2:59 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Pamiatky ako nástroj kultivovania vedomia človeka 21. storočia.
Title of topic in English: Heritage as an instrument of cultivating the consciousness of the 21st century.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Annotation: Potenciál historických pamiatok aktivovať premenu myslenia a vnímania prostredia ako kultúrneho dedičstva je stále podceňovaný. Ich pôsobenie je často redukované len na vizuálny a edukačný aspekt. V koncepte súčasného života našej spoločnosti zohrávajú okrajovú úlohu pre zdanlivo muzeálnu polohu - exponát niečoho, čo tu kedysi bolo a je zakonzervované. Revitalizácia je náročnou úlohou s nezaručeným výsledkom. Čo všetko musí vstúpiť do matice úspešného zadania, aby sa historické prostredie stalo aktívnym katalyzátorom rozvoja kvalitného životného prostredia? Ambíciou práce by malo byť na základe analýzy stavu na Slovensku a porovnaním so zahraničnými skúsenosťami načrtnutie možnej zmeny v náhľade na postavenie a úlohu pamiatok v našom živote. Konzultant: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Annotation in English: The potential of historical sites to activate the transformation of thinking and the perception of the environment as a cultural heritage is still underestimated. Their action is often reduced only to the visual and educational aspect. In the conception of the contemporary life of our society they play a marginal role for a seemingly museous place - an exhibit of something that was once preserved and preserved here. Revitalization is a challenging task with an unsupported result. What does it all have to do with a matrix of successful assignment so that the historical environment becomes an active catalyst for the development of a quality environment? The ambition of the work should be based on an analysis of the situation in Slovakia and a comparison with the foreign experience to sketch a possible change in the view of the status and role of the sights in our life. Tutor: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-Aext Architecture