17. 9. 2019  14:33 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Pamiatky ako nástroj kultivovania vedomia človeka 21. storočia.
Názov témy anglicky: Heritage as an instrument of cultivating the consciousness of the 21st century.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Anotácia: Potenciál historických pamiatok aktivovať premenu myslenia a vnímania prostredia ako kultúrneho dedičstva je stále podceňovaný. Ich pôsobenie je často redukované len na vizuálny a edukačný aspekt. V koncepte súčasného života našej spoločnosti zohrávajú okrajovú úlohu pre zdanlivo muzeálnu polohu - exponát niečoho, čo tu kedysi bolo a je zakonzervované. Revitalizácia je náročnou úlohou s nezaručeným výsledkom. Čo všetko musí vstúpiť do matice úspešného zadania, aby sa historické prostredie stalo aktívnym katalyzátorom rozvoja kvalitného životného prostredia? Ambíciou práce by malo byť na základe analýzy stavu na Slovensku a porovnaním so zahraničnými skúsenosťami načrtnutie možnej zmeny v náhľade na postavenie a úlohu pamiatok v našom živote. Konzultant: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Anotácia anglicky: The potential of historical sites to activate the transformation of thinking and the perception of the environment as a cultural heritage is still underestimated. Their action is often reduced only to the visual and educational aspect. In the conception of the contemporary life of our society they play a marginal role for a seemingly museous place - an exhibit of something that was once preserved and preserved here. Revitalization is a challenging task with an unsupported result. What does it all have to do with a matrix of successful assignment so that the historical environment becomes an active catalyst for the development of a quality environment? The ambition of the work should be based on an analysis of the situation in Slovakia and a comparison with the foreign experience to sketch a possible change in the view of the status and role of the sights in our life. Tutor: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-Aext architektúra-- nezadané -- -- nezadané --