Jun 19, 2019   10:49 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Title of topic in English: Nuclear magnetic resonance (NMR) system sensitivity
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Peter Andris, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Andris, PhD.
External educational institution: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Science
Annotation: Výskum meracích metód a systémov na pravidelnú diagnostiku funkčného stavu systému s nukleárnou magnetickou rezonanciou na základe merania šumových signálov a ďalších rušivých signálov a s využitím digitálnych metód spracovania a počítačového modelovania. Výskum možností využitia týchto metód pri inšpekcii stavu vybraného NMR systému. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie signálov, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teoretickej rádioelektroniky, rádioelektronických meraní a modelovania elektrických obvodov s neharmonickými signálmi a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a zlepšovaní citlivosti zariadení s nukleárnou magnetickou rezonanciou.
Annotation in English: Research of measuring methods and systems for periodical diagnostics of the functional state of the system with nuclear magnetic resonance (NMR) based on measurement of noise signals and other interfering signals and with the use of digital processing methods and computer modeling. Research of their possible application for inspection qualities of selected NMR system. The applicant is expected to have knowledge of the signal theory, numerical methods of signal and image processing as well as the ability of programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student will extend his knowledge of theoretical radioelectronics, radioelectronic measurements, and modeling of electrical circuits with non-harmonic signals and will gain experience with their application in diagnostics and improving sensitivity of systems with nuclear magnetic resonance.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MT Measurement Technology-- not entered -- -- not entered --