Jun 27, 2019   4:36 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení na zvieracích a bunkových modeloch s využitím nanočastíc
Title of topic in English: Development of new magnetometric method and for diagnostics of the cardiovascular and oncological diseases on animal and cell models using the nanoparticles
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ján Maňka, CSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ján Maňka, CSc.
External educational institution: Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Science
Annotation: Rozvoj nových magnetometrických metód a zariadení pre diagnostiku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení s využitím multifukčných „smart“ nanoštruktúr. Výskum magnetických vlastností nanorozmerných častíc, nanosuspenzií a ich vhodnosti pre uvedené metódy. Požiadavky na uchádzača: základné poznatky z oblasti fyziky tuhých látok, z teórie elektromagnetického poľa, ovládanie programov na spracovanie nameraných údajov a tiež experimentálna zručnosť. Nutná požiadavka: dobrá znalosť odbornej angličtiny. Výhodou sú skúsenosti s riešením prípadne konštrukciou elektronických obvodov. Počas štúdia bude doktorand oboznámený s činnosťou a obsluhou SQUID magnetometra, rozšíri si poznatky z oblasti merania extrémne slabých magnetických polí a jeho aplikácií v biomedicíne a pri výskume nanomateriálov.
Annotation in English: Research on magnetic properties of the nanoscale particles, nanosuspensions and their appropriacy for given methods. Requirements for applicant: basic knowledge of solid state physics, theory of electromagnetic field, understanding of programs for the data processing and experimental skills. Knowledge of professional English is required. The experience with electronic circuits design is appreciated. During the study the PhD. student will gain the knowledge of operation and controlling the SQUID magnetometer, the knowledge in the field of extremely weak magnetic fields measurement and its application in biomedicine and in nanomaterials research.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MT Measurement Technology-- not entered -- -- not entered --