18. 10. 2019  23:42 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Postdigitálna architektúra
Názov témy anglicky: Postdigital architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Anotácia: Po príliš zložitých digitálnych formách prichádza určité vytriezvenie – návrat jednoduchým, až naivným abstraktným základným formám, ktorý sa postupne uplatňuje v tvorbe hlavne mladých architektov. Napriek lapidárnosti foriem je plný iných hlbších významov, ktoré necháva vyznieť v dokomponovaní prostredia detailmi bežného života a bohatou zeleňou. Je to výraz novej nastupujúcej generácie architektov, ale aj grafických designerov a iných umelcov, ktorých tvorba sa viac prezentuje na internetových stránkach než v publikovanej literatúre. Na túto tému už vzniklo viacero teoretických úvah snažiacich sa tento smer reflektovať ale hlavne sa presadzuje v reálnej tvorbe – od menších mierok postupne k väčším realizáciám. Úvaha o tomto architektonickom smere – jeho príčinách, koreňoch, význame a skutočných realizáciách je spolu s vlastnými experimentmi predmetom práce. školiteľ konzultant: Ing. Arch. S. Majcher, PhD.
Anotácia anglicky: Too complicated digital forms comes with a certain cure - a return to simple, naive abstract basic forms, which are gradually being applied in the creation of young architects in particular. Despite the lapidarity of the forms, it is full of other deeper meanings that make it possible to comprehend the surroundings with details of ordinary life and rich greenery. It is the expression of a new, emerging generation of architects, but also of graphic designers and other visual artists, whose production is more present on websites than in published literature. Several theoretical considerations have been developed on this topic, trying to reflect this direction, but it is mainly promoted in real creation - from smaller scale to progressively larger projects. The reflection on this architectural direction - its causes, roots, meaning, and actual realizations - together with its own experiments, is the subject of proposed work. Consulting assistant Ing. Arch. S. Majcher, PhD.
Ďalšie informácie: https://www.metropolismag.com/architecture/architecture-enters-age-post-digital-drawing/ https://www.metropolismag.com/architecture/postdigital-drawing-aesthetic/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com https://sk.pinterest.com/alexanderbucky/post-digital-architecture/?lp=true https://www.koozarch.com/Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra