Oct 16, 2019   4:29 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Modelovanie prúdenia v okruhoch s prirodzenou cirkuláciou plynu
Title of topic in English: Modeling of flow in loops with a natural circulation of medium
State of topic: approved (prof. Ing. František Urban, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc.
Annotation: Okruhy s prirodzenou cirkuláciou sa používajú na ohrev prípadne odvod tepla. V prípade rýchlych jadrových reaktorov typu ALLEGRO sa takýto okruh, ktorého pracovné médium je hélium používa na odvod zvyškového tepla. Cieľom práce je vývoj matematického modelu samoťažného prúdenia. Výsledky výpočtov budú porovnávané s experimentálnymi dátami získanými na modeli samoťažného okruhu v Trnave. Výsledky práce prispejú k vylepšeniu existujúceho experimentálneho okruhu prípadne k výstavbe nového. V rámci práce sa predpokladá aj simulácia prúdenia metódami CFD.
Annotation in English: The loops with a natural circulation are is used for heating or cooling respectively. In the case of fast nuclear reactors ALLEGRO is such a loop with helium as a medium used for a deecay heat removal. A development of a mathematical model of natural circulation flow is the aim of the thesis. The results of calculatoins will be compared with experimenal data received on the model of the loop in Trnava. The results of the thesis will contribute to the improvement of the existing experimental loop. A simulation of flow with CFD methods is assumed.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ESZ Thermal Power Engineering Machinery and Equipment