Oct 17, 2019   6:40 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Smart City ako komplexný, viacúrovňový prístup k udržateľnej budúcnosti mesta a občana Architektonické prostriedky ako príspevok ku konceptu Smart City
Title of topic in English: Smart City as a complex, multilayer aproach to sustainable future of the city Architectural means as a contribution to the Smart City concept
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Ecological and Experimental Architecture - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Annotation: Paradigma mesta sa v súčasnosti mení na pozadí ekonomických, technologických a sociálnych zmien spôsobených globalizáciou. Tradičné post industriálne mesto nahrádza mesto charakterizované prívlastkami ako zelené, udržateľné, otvorené, racionálne, ekologické, ideálne, kreatívne, globálne, generické a Smart City premosťuje všetky tieto charakteristiky. Inteligentný znamená učiť sa a vedieť chápať veci, či disponovať schopnosťou vysporiadať sa s problémami a situáciami. Smart City (inteligentné mesto) predstavuje inovatívny prístup k rozvoju miest a mestských regiónov, ich spravovaniu a plánovaniu. Takéto mesto, je energeticky efektívne, šetrí zdroje, produkuje minimum emisií a poskytuje obyvateľom najvyššiu kvalitu života. Koncept Smart City je možné rozdeliť do viacerých explicitných vrstiev, ktoré sú vo vzájomných vzťahoch. Predmetom dizertačnej práce bude výskum v oblasti inovatívnych architektonických prostriedkov prispievajúcich ku konceptu Smart City ako etalónu mesta budúcnosti. konzultant: Ing. arch. Ján Legény, PHd.
Annotation in English: The city's paradigm is currently changing against a background of economic, technological and social changes caused by globalization. The traditional post industrial city replaces a city characterized by attributes such as green, sustainable, open, rational, ecological, ideal, creative, global, generic, and Smart City concept arches over all these characteristics. The notion "intelligent" represents the ability of learning and knowing how to deal with various problems and critical situations. Smart City concept introduces an innovative approach to urban development, management of a city and town planning. Such intelligent city is energy efficient, saves energy resources, produces fewer emissions, and provides the highest quality of life for its inhabitants. The Smart City concept can be divided into multiple explicit layers that are in mutual relationships. The main objective of the dissertation thesis will be the research in the field of innovative architectural means contributing to the Smart City concept as the reference standard for future cities. second mentor: Ing. arch. Ján Legény, PHd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture