Jun 24, 2019   10:55 a.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Degradácia fyzikálno-mechanických charakteristík GFRP výstuže v betónových konštrukciách
Title of topic in English: Degradation of the physical-mechanical characteristics of GFRP reinforcement in concrete structures
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Concrete Structures and Bridges - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Annotation: Z hľadiska rozšírenia využitia nekovovej výstuže je dôležitá aj otázka dlhodobého pôsobenia a prípadnej degradácie mechanických vlastností. Dodnes nie sú k dispozícii dostatočné informácie ohľadom dlhodobého správania sa FRP výstuže, pretože konštrukcie, v ktorých bola použitá ešte zďaleka nedosahujú svoju predpokladanú životnosť. Dlhodobé vlastnosti sa podľa rôznych normových predpisov počítajú z krátkodobých vlastností zavedením redukčných súčiniteľov. Takto upravené vlastnosti sú však veľmi nízke a znamenali by, že využitie FRP výstuže nie je efektívne. Na ich potvrdenie je potrebné uskutočniť merania v reálnom čase. V rámci dizertačnej práce by boli teoreticky aj experimentálne preverené dlhodobé vlastnosti GFRP kompozitnej výstuže použitej v betónových prvkoch v rôznych prostrediach, čím by sa deklaroval aj vplyv ďalších faktorov na degradáciu tejto výstuže.
Annotation in English: In terms of extending the use of non-metallic reinforcements, it is important to note the long-term exposure and possible degradation of the mechanical properties. To date, there is not enough information about the long-term behaviour of FRP reinforcements, because they have not been used for a long period of time and because structures with FRP reinforcements or strengthening systems have not yet reached their service life. According to various standards, the long-term properties of FRP reinforcement are calculated from short-term properties by the introduction of reduction factors. Properties reduced according to these requirements are very low, and the use of an FRP reinforcement does not seem to be effective. We need actual experience over time to determine the true long-term degradation of these materials. In the dissertation thesis, there would be theoretically and experimentally verified the long-term properties of GFRP composite reinforcement used in concrete members in various environments, which would also indicate the influence of other factors on the degradation of this type of reinforcement.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKeIS4 Theory and Structures of Civil Engineering Works-- not entered -- -- not entered --