18. 6. 2019  8:52 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Dezintegrácia tuhých materiálov
Názov témy anglicky: Disintegration of solid materials
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Anotácia: Predmetom riešenia dizertačnej práce je skúmanie procesných parametrov pri dezintegrácii tuhých materiálov pomocou jednorotorových a viacrorotorových dezintegračných zariadení. Dezintegračné zariadenia sa vo veľkej miere využívajú pri primárnom spracovaní vstupných surovín v prvovýrobe, ale tiež napríklad pri spracovaní druhotných surovín pri recyklácii alebo spracovaní odpadových materiálov.
Anotácia anglicky: The topic of the dissertation thesis is the investigation of process parameters in the disintegration of solid materials using single-rotor and multi-rotor disintegration devices. Disintegration is widely used in the primary processing of feedstocks in primary production, but also, for example, in the processing of secondary raw materials for the recycling or treatment of waste materials.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VSZ výrobné stroje a zariadenia-- nezadané -- -- nezadané --