Jun 26, 2019   2:05 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vodohospodárske bilance v podmienkach nestacionarity
Title of topic in English: Water demand-supply relationships under nonstationarity
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Annotation: Pre optimálny a úspešný rozvoj, plánovanie a prognózy vo vodnom hospodárstve je potrebný podrobný obraz o dostupnosti zdrojov a potrieb vody v priestore a čase. Jednou zo základných činností vodného hospodárstva pri zabezpečení nárokov na množstvo a kvalitu podzemných vôd sú preto komplexné vodohospodárske bilancie. Pre hodnotenie vodohospodárskej bilancie sa v zložitejších prípadoch, kedy sú riešené veľké povodia a zdroje vody sú ovplyvňované komplikovanými manipuláciami na vodných dielach, prevodmi vody a pod., využívajú simulačné vodohospodárske bilančné modely. Cieľom práce je navrhnúť metodické riešenia kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie povrchových vôd na vybraných povodiach SR pomocou bilančného simulačného modelu v podmienkach globálnych zmien. Kvantitatívna vodohospodárska bilancia povrchových vôd sa bude realizovať v mesačnom časovom kroku. Výsledky budú nápomocné pri identifikácii možných konfliktov pri užívaní vody rôznymi typmi užívateľov a pri plánovaní vhodných opatrení na riešenie týchto konfliktov.
Annotation in English: .Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-VHI4 Water Resources Engineering-- not entered -- -- not entered --