17. 10. 2019  0:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Akcelerácia numerickej analýzy dát
Názov témy anglicky: Acceleration of numeric data analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Abstrakt: Práca bude venovaná rôznym technikám akcelerácie vybraných numerických algoritmov, ako napr. Principal Component Analysis (PCA) pre analýzu dát, pochádzajúcich prevažne z meraní na digitálnych komunikačných systémoch, za použitia optimalizovaných knižníc ako Intel MKL alebo paralelnej platformy nVidia CUDA. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike numerických metód, maticových výpočtov a štatistických algoritmov pre spracovanie numerických dát. 2. Zvoľte niektorý z moderných algoritmov numerickej analýzy a vykonajte jeho prvotnú implementáciu na platforme Matlab alebo R. 3. Použite dodaný dataset pochádzajúci z praktických meraní na štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov tohto datasetu za pomoci implementácie z predchádzajúceho bodu. 4. Na základe skúseností z predchádzajúcich bodov implementujte optimalizovanú verziu algoritmu z bodu 2 za pomoci akcelerovaných knižníc Intel MKL alebo nVidia CUDA, prípadne iných. 5. Analyzujte korešpondenciu výsledkov algoritmov z bodu 2 a 4, ako aj ďalšie vybrané parametre optimalizovaného algoritmu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.