16. 7. 2019  14:33 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokoch
Názov témy anglicky: Impact of hydro-morphological parameters of water flow on pollution spreading in surface streams
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Minimalizácia znečisťovania, resp. odstraňovanie znečistenia z povrchových tokov je stále aktuálnou témou, ktorej sa treba venovať. Cieľom práce bude preukázať, do akej miery ovplyvňujú proces transportu znečistenia v povrchových tokoch meniace sa hydromorfologické parametre tokov. Simulačné modely sú veľmi užitočným nástrojom pri riešení týchto úloh – použitím numerického modelovania je možné posúdiť rôzne situácie šírenia znečisťujúcich látok v tokoch (od bežného vypúšťania odpadových vôd až po havarijný únik toxických látok), a to bez priameho poškodenia životného prostredia. Obsahom práce budú však aj terénne merania za účelom získania vstupov do modelov.
Anotácia anglicky: Minimization of pollution, respectively elimination of pollution from surface streams is still an ongoing issue that needs to be addressed. Changes of hydro-morphological parameters of river basins and streams affect the process of pollution transport in surface streams. The aim of the thesis will be to determine the extent rate of these parameters to the pollution spreading. Simulation models are a very useful tool for solving these challenges – they allow to evaluate various situations of spreading of contaminants in the rivers (from everyday wastewater disposal through the fatal discharges of the toxic substances) without immediate destructive impact to the environment. However, field measurements for obtaining model inputs will be a part of works, as well.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --
D-VHI4xA Water Resources Engineering (in english language)-- nezadané -- -- nezadané --