Jun 20, 2019   11:30 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanie
Title of topic in English: Mutual interaction of ground water and surface water – hydrodynamic modelling
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Hydraulic Engineering - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
External educational institution: Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Skúmanie interakcie povrchových a podzemných vôd vyžaduje poznanie zákonitostí prúdenia ako povrchových, tak podzemných vôd. Ich vzájomné ovplyvňovanie je možné skúmať metódami štatistickej analýzy, i pomocou aplikácie hydrodynamických simulačných modelov. Práca bude riešiť problém vzájomnej interakcie hladinového režimu povrchových a podzemných vôd pri aplikácii progresívnych metód a prostriedkov. Predpokladá sa, že riešenie problému bude zamerané na vybraný región so systémom povrchových tokov/kanálov a môže v sebe zahŕňať kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku problému.
Annotation in English: Study of surface water and ground water interaction is able with knowledge about surface water flow principles and ground water water flow principles, too. Research of their mutual interaction is possible by statistical analysis methods, but also by hydrodynamic simulation models application. The PhD thesis will solve the problem of water level interaction between surface and groundwater with the application of progressive methods and tools. It is assumed that the solution of the problem will focus on selected wetland region or floodplain forest or other kind of riparian vegetation area. Research can include both quantitative and qualitative aspects of the problem.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-VHI4 Water Resources Engineering-- not entered -- -- not entered --
D-VHI4xA Water Resources Engineering (in english language)-- not entered -- -- not entered --