25. 5. 2020  4:54 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradiče
Názov témy anglicky: Embedded linear predictive control for low-cost microcontrollers
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je spoznať praktické hranice možnosti nasadenia rôznych prístupov lineárneho prediktívneho riadenia na nízkonákladových mikroradičoch. Dizertačná práca v prvej fáze zistí praktické aplikačné obmedzenia existujúcich prístupov, porovnáva ich sub-optimalitu, pamäťové nároky a výpočtové časy. V ďalšej fáze práca navrhne algoritmické, výpočtové alebo aj hardvérové zmeny na rozšírenie aplikačných možností prediktívneho riadenia v lacných spotrebiteľských produktoch.
Anotácia anglicky:
The goal of the thesis is to uncover the practical implementation boundaries of linear model predictive control for low-cost embedded microcontrollers. In its first phase the dissertation theses will research the practical application limits of existing approaches, will compare their sub-optimality, memory requirements and execution times. In the next phase, the work shall design algorithmic, computational, or possibly, hardware improvements to extend the applicational realm of predictive control in cheap consumer products.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov