16. 7. 2019  16:04 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Monitorovanie úrovne zliatiny v panve pomocou vibračnej odozvy
Názov témy anglicky: Monitoring molten metal in the ladle using its vibration signature
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Anotácia: V kontinuálnom liatí monitorovanie výtoku tekutého oceľa z panvy je v praxi najčastejšie riešené pomocou jednoduchej heuristiky: operátor po dlhoročnej praxe je schopný podľa dynamického správania sa manipulátora určiť koniec procesu. Úlohou dizertanta je vytvoriť zariadenie a algoritmus, ktorý pomocou vibračnej odozvy manipulátora je schopný signalizovať koniec procesu odlievania. Na to je nutné urobiť praktické merania zrýchlenia a rýchlosti manipulátora pri odlievaní, a vytvoriť algoritmus ktorý napodobňuje heuristiku operátora. Algoritmus musí fungovať spoľahlivo na mikropočítačovom systéme, ktorý bude testovaný a overovaný v prevádzke.
Anotácia anglicky: The monitoring of the outflow of liquid steel from the ladle in the continuous casting process is in practice solved heuristically: the employee signals the end of the process using the dynamics of the manipulator, based on his experience. The role of the doctoral student will be to create a device running an algorithm, which will be able to signal the end of the process based on the vibration response of the manipulator. This will necessitate to perform measurements in an industrial environment, then to create the algorithm emulating the heuristic behavior of the operator. The algorithm must run reliably on a microcontroller system, which will be tested and verified in real-life conditions.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadané -- -- nezadané --