24. 6. 2019  23:39 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Prediktívne riadenie kmitania mechanických konštrukcií pomocou modelov vyšších rádov
Název tématu anglicky: Predictive model predictive vibration control of mechanical structures by high-order models
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť a výpočtovo realizovať riadenie kmitania mechanických konštrukcií pomocou metódy prediktívneho riadenia, pričom model musí zahrnúť komplexnú dynamickú odozvu zahŕňajúce niekoľko dominantných vlastných tvarov a frekvencií. Značnou výzvou môže byť realizácia algoritmu na výpočtovom hardvéri, pretože čím vyššiu dynamiku model zahŕňa, tým je aj vzorkovacia perióda kratšia. Preto študent vo svojom výskume bude komplexne prešetriť možnosti riešenia problému a navrhne aj nové prístupy. Dizertant pritom bude skúmať alternatívy modelovania a zjednodušenia modelov, algoritmické zmeny alebo možný dopad na hardvérovú implementáciu.
Anotace anglicky: The goal of the thesis is to design and implement vibration control for mechanical structures using predictive control. Meanwhile, the prediction model must include the complex dynamic response of the structure that encompasses several higher order resonant frequencies and modes. A significant challenge will be algorithmic realization on computational hardware, since higher model dynamics implies shorter possible sampling times. Thus, the student will perform a complex investigation into solving this problem and propose novel approaches. The doctoral student will research modeling alternatives, model reduction techniques, algorithmic changes or, for example, the impact on hardware implementation.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadáno -- -- nezadáno --