17. 10. 2019  0:32 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDM
Názov témy anglicky: Analysis of dynamic bandwidth DBA and wavelength DWA allocations in optical WDM access and transport networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať algoritmy dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach v konvergovanej infraštruktúre NGN, navrhnúť riešenia pre zvýšenie efektívnosti využitia prenosovej kapacity v optických prístupových sieťach TDM-PON využitím algoritmov prideľovania šírky pásma DBA a v optických prístupových sieťach WDM-PON využitím algoritmov prideľovania vlnových dĺžok DWA a podporiť vzájomné prepojenie optických prístupových a transportných sietí využívajúcich multiplexnú techniku WDM. Výsledkom práce z praktického hľadiska bude rozšírenie poskytovania nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií v optických prístupových a transportných sieťach pre väčší počet koncových účastníkov.
Anotácia anglicky: The scope is to analyze algorithms for dynamic bandwidth DBA and wavelength DWA allocations in optical WDM access and transport networks in the NGN converged infrastructure, to propose solutions for efficiency increasing of the transmission capacity’s utilization in optical TDM-PON access networks by using of various DBA algorithms and in optical WTDM-PON access networks by using of various DWA algorithms and to support mutual interconnection of optical access and transport networks utilized the WDM multiplexing technique. The result of work from a practical viewpoint will be an expansion of new broadband multimedia services and applications' provisioning in optical access and transport networks for larger number of subscribers.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TL telekomunikácie
D-TLxA telekomunikácie (v anglickom jazyku)