20. 9. 2019  22:31 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Detekcia vlastností tváre pomocou RGB-D kamery
Názov témy anglicky: Detection of face properties with RGB-D camera
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Anotácia: RGB-D kamery boli pôvodne vymyslené pre herný priemysel. Ich vlastnosti však umožnili využiť ich aj v iných odvetviach. Jedným z týchto odvetví je zdravotníctvo, kde umožňuje vyhodnotiť rôzne poruchy ľudského tela len na základe jednoduchého zosnímania ľudského tela a vytvorenie odpovedajúceho 3D modelu. Príkladom je snímanie tváre ľudí pri určení spánkových porúch. Cieľom tejto práce je vytvoriť metódy spracovania údajov z tohto snímača tak, aby bola nájdená vzájomná korelácie medzi snímanými vlastnosťami tváre a poruchami určenými na základe konzultácie s lekármi.
Anotácia anglicky: RGB-D camera is a device, which was originally used only in gameplay sector. However, its properties allowed to use it in other areas. One of this area is healthcare, where RGB-D camera can be used for the evaluation of human body based on corresponding 3D model. Very good example is the scanning of human face for the determination of sleeping failures. The aim of this work is to create data processing method, which will evaluate mutual correlation between scanned properties of face and failures determined by consultations with doctors.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --