Jun 18, 2019   9:43 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Bezpečnosť v Internete vecí
Title of topic in English: Security in Internet of Things
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Annotation: Internet vecí (IoT) združuje širokú škálu zariadení s rôznymi platformami, výpočtových kapacít a funkcionalít. Sieťová heterogenita a všadeprítomnosť zariadení internetu vecí vyžaduje zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu súkromia. Z tohto dôvodu musia byť bezpečnostné mechanizmy dostatočne silné, aby sa dosiahli tieto zvýšené bezpečnostné požiadavky, ale súčasne musia byť dostatočne efektívne na realizáciu na obmedzených zariadeniach. V tejto téme je potrebné vykonať podrobné posúdenie použiteľnosti najpoužívanejších bezpečnostných mechanizmov na obmedzených prostriedkoch, ktoré sa často objavujú v sieťach internetu vecí. Na základe tejto analýzy by mali byť navrhnuté a vyhodnotené nové alebo modifikované bezpečnostné mechanizmy.
Annotation in English: Internet of Things (IoT) brings together a wide range of devices with different platforms, computing capabilities and functionalities. Network heterogeneity and the ubiquity of Internet of Things devices require increased security and privacy. For this reason, security mechanisms must be strong enough to meet these increased security requirements, but at the same time they must be sufficiently effective to be implemented on limited resources of devices. In this topic, a detailed assessment of the usability of the most widely used security mechanisms on limited resources that often appear in the IoT networks is needed. Based on this analysis, new or modified security mechanisms should be designed and evaluated.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --