18. 6. 2019  5:23 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bezpečnosť v Internete vecí
Názov témy anglicky: Security in Internet of Things
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Anotácia: Internet vecí (IoT) združuje širokú škálu zariadení s rôznymi platformami, výpočtových kapacít a funkcionalít. Sieťová heterogenita a všadeprítomnosť zariadení internetu vecí vyžaduje zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu súkromia. Z tohto dôvodu musia byť bezpečnostné mechanizmy dostatočne silné, aby sa dosiahli tieto zvýšené bezpečnostné požiadavky, ale súčasne musia byť dostatočne efektívne na realizáciu na obmedzených zariadeniach. V tejto téme je potrebné vykonať podrobné posúdenie použiteľnosti najpoužívanejších bezpečnostných mechanizmov na obmedzených prostriedkoch, ktoré sa často objavujú v sieťach internetu vecí. Na základe tejto analýzy by mali byť navrhnuté a vyhodnotené nové alebo modifikované bezpečnostné mechanizmy.
Anotácia anglicky: Internet of Things (IoT) brings together a wide range of devices with different platforms, computing capabilities and functionalities. Network heterogeneity and the ubiquity of Internet of Things devices require increased security and privacy. For this reason, security mechanisms must be strong enough to meet these increased security requirements, but at the same time they must be sufficiently effective to be implemented on limited resources of devices. In this topic, a detailed assessment of the usability of the most widely used security mechanisms on limited resources that often appear in the IoT networks is needed. Based on this analysis, new or modified security mechanisms should be designed and evaluated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4 aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --