16. 9. 2019  6:40 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Digitalizácia výrobného a povýrobného procesu
Názov témy anglicky: Digitization of production and post-production process
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Anotácia: Vo veľkom množstve spoločností fungujú rôzne zastaralé systémy správy dát, riadenia podnikových zdrojov a ostatných potrebných dát pre riadenie spoločnosti ako celku. Avšak tieto systémy veľakrát nezvládajú potreby dnešnej digitálnej doby, keďže v čase ich integrácie sa nekládol až taký dôraz napríklad na štandardizáciu, lean manažment a mnohé ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú fungovanie spoločnosti. Cieľom každej spoločnosti, ktorá má záujem držať krok s konkurenciou je vyrábať viac, lepšie a lacnejšie a to prostredníctvom digitalizácie procesov vo vnútri spoločnosti. Každé oddelenie produkuje obrovské množstvo dát v rôznych dátových formátoch, ktoré väčšinou nie sú riadené a správne evidované. Prepojenia medzi existujúcimi softvérmi pre konštrukčné dáta a ich tok nie sú zvládnuté multiplatformovo. Preto napríklad jednoduché vyhľadanie konštrukčných dát z minulosti predstavuje častokrát časovo náročnú úlohu medzi diferenciálnymi platformami konštrukčných softvérov nehovoriac o procesoch, ktoré nasledujú. Cieľom práce bude návrh inovačného riešenia využitia PDM (Product Data Management) a ERP (Enterprise Resource Planning) systémov pri riadení podniku prepojením systémov od virtuálnej reality až po samotnú výrobu produktu. V rámci práce je potrebné vytvoriť univerzálne protokoly na zber dát pre rôzne fázy výroby produktu vrátane prevodových multiplatformových databázových systémov, pričom základným stavebným prvkom systémov bude dynamicky meniaca sa štruktúra projektu počas celého životného cyklu produktu od konceptu až po výrobu. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Matador Group.
Anotácia anglicky: There are various old data management systems, enterprise resources planing systems, and other useful data for controlling the enterprise itself in many companies. However these systems are often unable to satisfy the needs of current digital age, hence in the time of their integration there were no emphasis on standardization, lean management and other factors, which are influencing the operational flow of the company. The aim of each company, which would like to be the leader in the competition, is to produce more, better and cheaper and this can be achieved by digitization of processes inside the company. Each department produces big data in various data formats, and moreover usually they are not managed and correctly registered. Connections between existing software for design data and their flow are not used on multi-platform level. Therefore easy searching in design data from the past is usually very time consuming task between various platforms of design software. And not even talking about processes, which are following the design process. The aim of this work is proposal of innovative solution with usage of PDM (Product Data Management) and ERP (Enterprise Resource Planning) systems in management of company by interconnection of systems from VR to production itself. It is also needed to create universal protocols for data acquisition in various phases of production including transformation in multi-platform database systems, while basic element of this system will be dynamically changing structure of the project during whole PLM from concept to production. Work will elaborated in cooperation with company Matador Group.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --