Jun 24, 2019   12:51 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Digitalizácia výrobného a povýrobného procesu
Title of topic in English: Digitization of production and post-production process
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Annotation: Vo veľkom množstve spoločností fungujú rôzne zastaralé systémy správy dát, riadenia podnikových zdrojov a ostatných potrebných dát pre riadenie spoločnosti ako celku. Avšak tieto systémy veľakrát nezvládajú potreby dnešnej digitálnej doby, keďže v čase ich integrácie sa nekládol až taký dôraz napríklad na štandardizáciu, lean manažment a mnohé ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú fungovanie spoločnosti. Cieľom každej spoločnosti, ktorá má záujem držať krok s konkurenciou je vyrábať viac, lepšie a lacnejšie a to prostredníctvom digitalizácie procesov vo vnútri spoločnosti. Každé oddelenie produkuje obrovské množstvo dát v rôznych dátových formátoch, ktoré väčšinou nie sú riadené a správne evidované. Prepojenia medzi existujúcimi softvérmi pre konštrukčné dáta a ich tok nie sú zvládnuté multiplatformovo. Preto napríklad jednoduché vyhľadanie konštrukčných dát z minulosti predstavuje častokrát časovo náročnú úlohu medzi diferenciálnymi platformami konštrukčných softvérov nehovoriac o procesoch, ktoré nasledujú. Cieľom práce bude návrh inovačného riešenia využitia PDM (Product Data Management) a ERP (Enterprise Resource Planning) systémov pri riadení podniku prepojením systémov od virtuálnej reality až po samotnú výrobu produktu. V rámci práce je potrebné vytvoriť univerzálne protokoly na zber dát pre rôzne fázy výroby produktu vrátane prevodových multiplatformových databázových systémov, pričom základným stavebným prvkom systémov bude dynamicky meniaca sa štruktúra projektu počas celého životného cyklu produktu od konceptu až po výrobu. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Matador Group.
Annotation in English: There are various old data management systems, enterprise resources planing systems, and other useful data for controlling the enterprise itself in many companies. However these systems are often unable to satisfy the needs of current digital age, hence in the time of their integration there were no emphasis on standardization, lean management and other factors, which are influencing the operational flow of the company. The aim of each company, which would like to be the leader in the competition, is to produce more, better and cheaper and this can be achieved by digitization of processes inside the company. Each department produces big data in various data formats, and moreover usually they are not managed and correctly registered. Connections between existing software for design data and their flow are not used on multi-platform level. Therefore easy searching in design data from the past is usually very time consuming task between various platforms of design software. And not even talking about processes, which are following the design process. The aim of this work is proposal of innovative solution with usage of PDM (Product Data Management) and ERP (Enterprise Resource Planning) systems in management of company by interconnection of systems from VR to production itself. It is also needed to create universal protocols for data acquisition in various phases of production including transformation in multi-platform database systems, while basic element of this system will be dynamically changing structure of the project during whole PLM from concept to production. Work will elaborated in cooperation with company Matador Group.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --